1- کارگر خط تولید:

    10 نفر 
    دیپلم 
    محدوده سنی 20 الی 30 ساله
    

2- مسئول دفتر مدیرعامل

    سابقه کار حداقل 4 سال
    خانم

 

خوب بودن به اندازه کافی متفاوت است

آرا فرآیند - تولید کننده مواد شوینده قوی

Top